Licenční ujednání

Lékové interakce / Licenční ujednání

Licenční ujednání pro uživatele Databáze lékových interakcí Drugagency, a.s.

Seznamte se, prosím, pečlivě s podmínkami používání uvedenými v tomto licenčním ujednání předtím, než začnete užívat webovou aplikaci Databáze lékových interakcí (dále jen Databáze) Drugagency, a.s. (dále jen Drugagency).

Licenční ujednání je právním ujednáním mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Drugagency týkající se softwarového produktu Databáze. Užíváním tohoto softwarového produktu souhlasíte, že budete dodržovat podmínky tohoto licenčního ujednání. Toto licenční ujednání představuje úplnou smlouvu ve vztahu k programu mezi Vámi a Drugagency. Pokud nesouhlasíte s podmínkami tohoto licenčního ujednání, nepoužívejte tento softwarový produkt.

1. UDĚLENÍ SOUHLASU S POUŽÍVÁNÍM

Tento softwarový produkt smí být používán pouze za splnění podmínek uvedených níže:

(a) Požadavky pro použití

I) Tento produkt ve verzi pro odborníky je určen pro používání výhradně zdravotnickými profesionály.

II) Tento produkt ve verzi pro pacienty je určený i neodborníkům, má pouze informativní charakter, konečné rozhodnutí musí vždy provést zdravotnický odborník, lékárník nebo lékař. Pacient nikdy nemění dávku či nevynechává léky bez pečlivé konzultace s odborníkem.

(b) Kompletnost informací

Přestože se autoři tohoto díla a Drugagency snažili podle svých nejlepších schopností poskytnout nezkreslené a objektivní informace, upozorňují výslovně, že informace obsažené v tomto díle, jsou pouze obecné povahy a nelze je považovat za odbornou nebo právní radu, která by se vztahovala k nějaké konkrétní osobě nebo situaci. Informace obsažené v tomto díle nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné, přesné či aktualizované a nelze zaručit jejich bezchybnost. Není-li nějaká léková interakce v tomto díle uvedena, neznamená to, že by byl její výskyt vyloučen ani to, že o ní nikdy nebylo publikováno žádné sdělení.

(c) Instalace a použití

Společnost Drugagency Vám uděluje povolení k používání tohoto produktu na Vašem mobilním zařízení či počítači, pouze pokud splňujete podmínky uvedené v odstavci 1, sekci (a) a berete v potaz informaci v odstavci 1, sekci (b). Toto povolení je nevýhradní a nepřenosné.

Toto povolení neznamená udělení žádných práv k získání budoucích aktualizací či doplňků Databáze. Pokud ale takové aktualizace či doplňky softwaru získáte, bude se jejich používání řídit tímto licenčním ujednáním a jeho možnými dodatky, pokud nebudou společně s aktualizacemi či doplňky vydány jiné podmínky; v takovém případě platí nové podmínky.

2. CENY A LICENCE

(a) Verze pro pacienty je k dispozici ve variantách licence:

přístup na 24 hodin* 39,-Kč

přístup na rok 999,-Kč s DPH

(b) Verze pro odborníky je k dispozici ve variantách licence:

přístup na 24 hodin* 95,-Kč

přístup na rok 2400,-Kč bez DPH

(c) Přidané moduly s licencí na 1 rok (v průběhu roku 2017):

Kontraindikace lék x nemoc na rok 1200,-Kč bez DPH.

* 24hodinový přístup s platbou pomocí DMS budeme spouštět počátkem roku 2017.

3. POPIS OSTATNÍCH PRÁV A OMEZENÍ

a) Zákaz zpětné analýzy, dekompilace a disassembly

Je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo disassemblovat tento softwarový produkt, pokud není příslušným zákonem v omezeném rozsahu povoleno jinak.

b) Služba podpory

Společnost Drugagency Vám může poskytnout službu podpory v souvislosti se softwarovým produktem. Jakýkoli dodatečný softwarový kód poskytnutý Vám v souvislosti se službou podpory bude považován za součást softwarového produktu a bude předmětem podmínek používání uvedených v tomto licenčním ujednání.

c) Dodržení souvisejících zákonů

Zavazujete se, že při používání tohoto softwarového produktu budete dodržovat všechny příslušné právní předpisy a normy stanovené zákonem ve Vaší zemi.

d) Komerční použití

Zakazuje se používat aplikaci za účelem zisku. Použití je možné pouze pro osobní potřebu nebo jako pomůcka ve zdravotnickém zařízení, a to výhradně ke kontrole preskripce pacientů za účelem zlepšení jejich informovanosti a odvrácení případných škod vzniklých chybnou medikací.

4. UKONČENÍ LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ

Společnost Drugagency si vyhrazuje právo kdykoliv vypovědět toto licenční ujednání, pokud dojde z Vaší strany k porušení podmínek v něm uvedených. V takovém případě musíte ihned přestat Databázi používat.

5. POUŽÍTÍ ÚDAJŮ

Drugagency si vyhrazuje právo shromažďovat anonymní analytická data týkající se používání aplikace.
Tato data mohou být použita výhradně ke zlepšení provozu Databáze a analýze na poli lékových interakcí.

6. COPYRIGHT

Zákonný nárok na tento softwarový produkt, veškeré jeho kopie a veškerá práva k duševnímu vlastnictví v něm uvedená jsou vlastnictvím společnosti Drugagency. Veškerý obsah, který může být zpřístupněn použitím tohoto softwarového produktu, je předmětem duševního vlastnictví a majetkem příslušného vlastníka konkrétního obsahu a může být chráněn příslušnými zákony a dohodami na ochranu duševního vlastnictví. Toto licenční ujednání Vám neuděluje žádná oprávnění ve vztahu k použití tohoto obsahu. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Drugagency.

7. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE

Jako koncový uživatel uznávám, že software je poskytovaný "jak stojí a leží", bez výslovné, anebo implikované záruky jakéhokoli druhu a v maximální míře dovolené aplikovatelnými zákony. Ani poskytovatel, ani jeho poskytovatelé licencí, ani držitelé autorských práv neposkytují jakékoli výslovné, anebo implikované prohlášení, anebo záruky, zejména ne záruky prodejnosti, anebo vhodnosti pro konkrétní účel, anebo záruky, že software neporušuje žádné patenty, autorská práva, ochranné známky, anebo jiná práva třetích stran. Uznávám dále, že provozovatel neručí ani nezodpovídá v žádném případě za přesnost či úplnost jakékoli informace, texty, grafiky, odkazy či jiné položky obsažené v tomto softwarovém produktu, a že neexistuje žádná záruka ze strany poskytovatele ani žádné další strany, že funkce, které obsahuje software, budou vyhovovat Vaším požadavkům, anebo že provoz softwaru bude nerušený a bezchybný. Jsem si vědom, že výsledky lékových interakcí může kvalifikovaně interpretovat pouze lékař či lékárník, a že pouze lékaři nebo lékárníkovi přísluší doporučovat změny v terapii nebo dávkování léčiv.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Drugagency nemůže být za žádných okolností odpovědna za jakékoliv škody (zahrnující, bez jakéhokoliv omezení, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu informací) plynoucí z použití ze strany oprávněného uživatele nebo nesprávným použitím i za předpokladu, že byla společnost Drugagency o možnosti vzniku takových škod informována. V žádném případě nemůže být společnost Drugagency odpovědna za poškození zdraví, ztrátu dat nebo nepřímé, zvláštní, náhodné, následné či jiné poškození na základě smlouvy, přečinu či vzniklé jiným způsobem. Společnost Drugagency nenese žádnou odpovědnost za obsah softwarového produktu či jakékoli jeho části, zahrnující mimo jiné obsažené chyby či chybějící informace, poškození pověsti, poškození práv na publicitu, soukromí, ochrannou známku, přerušení obchodní činnosti, tělesné poranění, ztrátu soukromí, poškození morálních práv či únik důvěrných informací.

9. PRÁVA TŘETÍCH STRAN

Strana, která není smluvní stranou tohoto licenčního ujednání, nemá v rámci příslušné legislativy žádná práva třetí strany v souvislosti s žádnou podmínkou tohoto licenčního ujednání a jejího prosazování, přičemž toto nebude mít vliv na žádné právo ani opravný prostředek třetí strany, který existuje nebo je k dispozici mimo danou příslušnou legislativu.

10. ÚPLNÁ DOHODA

Toto licenční ujednání (včetně jakéhokoli jeho doplňku nebo dodatku, který může být doručen společně se softwarem), stejně jako jakékoli jiné případné podmínky, představují úplnou dohodu mezi Vámi a společností Drugagency ve vztahu k softwaru a podpůrným službám (jsou-li nějaké) a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou ústní či písemnou komunikaci, návrhy a sdělení v souvislosti se softwarem nebo jakoukoli jinou záležitostí, na kterou se toto licenční ujednání vztahuje. Pokud budou jakékoli plány či programy na podpůrné služby společnosti Drugagency v rozporu s podmínkami tohoto licenčního ujednání, budou platit podmínky tohoto licenčního ujednání. Žádná ustanovení tohoto licenčního ujednání nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Drugagency za úmyslné zkreslení údajů. Bude-li jakékoli ustanovení tohoto licenčního ujednání neúčinné, neplatné, nevynutitelné nebo protiprávní, ostatní ustanovení budou nadále plně platná a účinná.

  • Návod pro práci s Databází ke stažení zde: http://bit.ly/DLIonline
  • Databáze aktualizována k 1. 9. 2022.
  • Nové termíny interakční akademie, v listopadu budeme v Praze a Brně – více zde
  • Databáze lékových interakcí je nově notifikovaný zdravotnickým prostředkem. Více informací zde.
  • Zahájili jsme předobjednávky 1. dílu dlouho očekávané publikace Lékové interakce. Více na našich nových stránkách zde